Tony is 9 years old

Posted: ເດືອນກັນຍາ 7, 2007 in About me

Tony ເກີດເມື່ອວັນທີ 2 ກັນຍາ 1998 ເຊິ່ງກົງກັນກັບວັນຊາດຂອງປະເທດວຽດນາມ. ເມື່ອອາຍຸຄົບສາມປີ ຈຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຮຽນທີ່ອະນຸບານໄຟຟ້າລາວ. ຮຽນໄດ້ບໍ່ພໍເທົ່າໃດເດືອນ Tony ຕ້ອງອອກຈາກ ຮຮ ເມື່ອພົບວ່າ ເປັນເດັກພິການຫູ. ລາວບໍ່ສາມາດ ໄດ້ຍິນ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍ່ສາມາດຮຽນເວົ້າ.ທາງໂຮງຮຽນບໍ່ຮັບເດັກແບບນີ້. ທາງຜູ້ປົກຄອງໄດ້ຂໍຄຳເຫັນນຳ ຮຮ ໂສຕະສຶກສາ ວຽງຈັນ (ອົງຄະທຽມ ຄູວຽງ).ຮຮ ແຫ່ງນັ້ນ ຮັບສອນເດັກພິການຫູ ສະເພາະແຕ່ຊັ້ນປະຖົມເທົ່ານັ້ນ ແລະ ໃນ ສປປລາວ ບໍ່ມີ ຮຮ ອະນຸບານສຳລັບເດັກນ້ອຍ ພິການຫູ ເມື່ອມາຢູ່ເຮືອນ ລາວມັກລັກອອກໄປຫລິ້ນ ນຳຖະຫນົນ ເມື່ອລົດມາທາງຫລັງ ລາວບໍ່ໄດ້ຍິນ ເຖິງວ່າເຂົາຈະບີບແກດັງໆ, ພໍ່ແມ່ລາວ ບໍ່ສາມາດສື່ສານກັບ Tony ໄດ້ ດັ່ງນັ້ນ ການສັ່ງສອນ ດ້ວຍຄຳເວົ້າແມ່ນເປັນສິ່ງທີ່ເຮັດບໍ່ໄດ້, ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ພໍ່ແມ່ບໍ່ສາມາດບອກລູກວ່າ ຢ່າໄປຫລິ້ນຫົນທາງ ລົດຈະຕຳ ຫລືວ່າ ຢ່າຫລິ້ນກັບໄຟຟ້າ ມັນຈະຊອດ. ເມື່ອແນມເຫັນ ລູກກຳລັງຈະເຮັດຫຍັງທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ກໍ່ບໍ່ສາມາດຮ້ອງເຕືອນ ມີແຕ່ຮີບແລ່ນໄປດຶງໄວ້, ບາງເທື່ອ ເມື່ອເຫັນລູກກຳລັງຍ່າງອອກໄປຫົນທາງ ແມ່ຂ້ຽວແລ່ນໄປດຶງໄວ້ ແຕ່ລູກເຂົ້າໃຈຜິດວ່າແມ່ ກຳລັງຢອກ, ແລ້ວພັດແລ່ນຫນີໄປຕື່ມ, ແມ່ຍິ່ງແລ່ນຫາ Tony ຍິ່ງແລ່ນຫນີ ຫັນຫລັງມາຫົວໃສ່ແມ່ ແຕ່ພັດກຳລັງແລ່ນໃສ່ຫົນທາງທີ່ມີລົດແລ່ນໄປມາ ເມື່ອອາຍຸໄດ້ 4 ປີ Tony ໄດ້ເຂົ້າຮຽນໃນ ຮຮ ອະນຸບານ ກຊ ສາທາລະນະສຸກ ປົນກັນກັບເດັກທົ່ວໄປ . ແຕ່ລະມື້ Tony ບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນກິດຈະກຳໃດໆ ຂອງໂຮງຮຽນ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເລົ່ານິທານ ການຮ້ອງເພງ ຫລື ແມ້ແຕ່ການຫັດກາຍ, ລາວຈະນັ່ງຢູ່ແຈຫ້ອງພຽງຄົນດຽວກັບຂອງຫລຶ້ນ ທີ່Tony ຈະບັງຄັບພໍ່ແມ່ໃຫ້ຊື້ໃຫ້ ກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຂອງຫລິ້ນ Tony ຈະບໍ່ຍອມລົງຈາກລົດ, ແລ້ວ ພໍ່ແມ່ທີ່ຟ້າວໄປວຽກໄປການ ກໍ່ຕ້ອງຍອມ ພາກັບໄປຊຶ້ຂອງຫລິ້ນກ່ອນ ເພາະ Tony ນອກຈາກຈະບໍ່ຍອມເຂົ້າຫ້ອງຮຽນ ຍັງຈະອາລະວາດ ເຊັ່ນ ນອນເກືອກລົງດິນ ແລະ ອື່ນໆ. Tony ຢູ່ອະນຸບານແຫ່ງນັ້ນຈົນອາຍຸໄດ້ 6 ປີ ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງພໍເທົ່າໃດ ພໍພຽງແຕ່ ເປັນບ່ອນພໍ່ແມ່ຝາກໄວ້ ເພື່ອຈະໄດ້ໄປທຳມາຫາກິນ ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເປັນຫ່ວງວ່າ Tony ຈະໄປເລາະຫລິ້ນຕາມຫົນທາງ ທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ ເມື່ອຮອດອາຍຸເຂົ້າ ປະຖົມ Tony ຈຶ່ງໄປຮຮ ໂສຕະສຶກສາວຽງຈັນ. ທີ່ນັ້ນ Tony ຍັງມີບັນຫາຫລາຍຢ່າງທີ່ບໍ່ສາມາດຮຽນຮ່ວມກັບຫມູ່ໄດ້. Tony ບໍ່ສົນໃຈທຸກກິດຈະກຳຂອງຮຮ ເຊັ່ນເຄີຍ ບໍ່ວ່າຈະຂຽນຈະອ່ານ Tony ຍັງຢູ່ຄົນດຽວຫລີ້ນດິນນ້ຳມັນ ປັ້ນເປັນຮູບສັດຕ່າງໆ, ເມື່ອເລີກຫລີ້ນ ກໍ່ມີບັນຫາ ເພາະເດີ່ນບໍ່ມີເດີ່ນສະເພາະຂອງ ຮຮ. ໃນຮົ້ວ ມີຫລາຍອາຄານ ທັງໂຮງຮຽນ ໂຮງຫມໍ ໃນເດີ່ນດຽວກັນ, Tony ມັກເລາະໄປແຕ່ລະຕຶກ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີໃຜຕິດຕາມ ບາງຄັ້ງເຂົ້າໄປຫ້ອງນັ້ນຫ້ອງນີ້ ຫລື ປີນຂຶ້ນບ່ອນສູງ, ເຖິງວ່າ Tony ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງ ແຕ່ສາມາດສົ່ງສຽງຮ້ອງໄດ້ດັງ ໂດຍສະເພາະເວລາບໍ່ພໍໃຈ ຫລື ຕ້ອງການຮຽກຮ້ອງຄວາມສົນໃຈ, ເວລາກິນ Tony ບໍ່ຍອມກິນອາຫານທົ່ວໄປ ນອກຈາກອາຫານທີ່ແມ່ເລືອກໃຫ້ , ເວລານອນເວັນ Tony ໄປເລາະ ຕາມຕຶກໂຮງຫມໍ ແລະ ສົ່ງສຽງດັງ, ເວລາຄູບອກໃຫ້ຂຽນ Tony ສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ແລະ ສົ່ງສຽງດັງ, ເວລາໄປຮັບ Tony ຈັກໄປທາງໃດ ບໍ່ມີໃຜເຫັນ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຫມູ່ນັກຮຽນ ຊ່ວຍເລາະຊອກ ເນື່ອງຈາກ ເປັນທັງໂຮງຮຽນແລະໂຮງຫມໍ ທີ່ມີຄົນເຈັບນອນຢູ່ ພວກຄົນເຈັບຕ້ອງການຄວາມສະຫງົບ. ທາງໂຮງຮຽນ ຂໍໃຫ້ Tony ໄປພັກຜ່ອນຢູ່ບ້ານ ເສຍກ່ອນ ຈົນກວ່າ ລາວຈະຮູ້ຄວາມກວ່ານີ້, ພໍ່ຂອງ Tony ເຊິ່ງເວລານັ້ນ ໄປປະຕິບັດວຽກຢູ່ຕ່າງແຂວງ ບໍ່ຄ່ອຍພໍໃຈກັບເຫດຜົນນີ້ : Tony ຈະຮູ້ຄວາມໄດ້ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອໄດ້ຮັບການສັ່ງສອນ , ຈະສັ່ງສອນໄດ້ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອສື່ສານກັນໄດ້, ຈະສື່ສານກັນໄດ້ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ໄດ້ຮຽນພາສາມື ທີ່ມີສອນຢູ່ຮຮ ໂສຕະສຶກສາ ພຽງແຫ່ງດຽວ

Advertisements
ຄວາມເຫັນ
 1. Coda ເວົ້າວ່າ:

  ໜ້າສົງສານໂທນີເນາະ, ຄຶດວ່າຖ້າມີເຄື່ອງຊ່ອຍຟັງສຽງ(hearing aids)ໃຫ້ໂທນີໃຊ້ຄືຊິເປັນການດີຫລາຍ. 

 2. Windows Live ເວົ້າວ່າ:

  ຕ້ອງໃຊ້ເວລາ  ສຶກສາຜູ້ກ່ຽວ ແລະໃຫ້ໃກ້ສິດແທ້ຯ.
  ຝາກຄວາມຄິດຮອດແລະຄິດເຖິງໄປຫາແມ່ຕູ້ແດ່ ເດີ.

 3. katoon ເວົ້າວ່າ:

  น้าสงสานเดกที่ชื่ว่า โทนี้เนาะ
  แต่น้อยจนเท่าใหย่คนอื่นบ่อยากจะสนใจ โรงเรียนกาบ่อได้เข้านำหมู่ หมู่คู่กาบ่อมี หนังสืกาบ่อรู้ แถมอยู่โรงเรียนนายคูกาบ่อรับสอนนำอีก เอาไปฝากเทื่อใดนายคูกาไล่ออก เพาะบ่อยากให้ไปลบกวนผู้อื่น หน้าสงสานผู้ปกคองเวลาที่มีเวียกสำคัน ก่อบ่อสามาดจะฝากไว้นำคนอื่นได้ เพาะเขาบ่อรับเลื้ยง อีกย่าง 1 ตัวของเดกน้อยเองก่อบ่อสามาดที่จะสื่สานกับคอบคัวได้อีก เหนใจผู้ที่เปนพ่อแม่จะต้องลำบากเลี้ยงลูกก่วาลูกจะใหย่อีกตั้งบักดนฯ และก่อสงสานเดกที่เกีดมาแล้วเสียโอกาดดีฯที่บ่อได้รับคืกับเดกน้อยผู้อื่นแต่ถืงย่างใดก่อยังดีก่วาเกีดมาแล้วพิกานแขนและขา หลืว่า เปนเดกบ่อเตม (ผู้ที่เปนพ่อและแม่ย่าคิดเสยใจไปเลียถ้าเทียบกับพิกานย่างอื่นก่อบ่อหนักเท่าใด) เราก่อยังเหนลูกเราแล่นได้ ไปได้ กินได้ ยิ้ม หัวได้ ขาดแต่สื่สานกันยากก่อเท่านั้นเอง พ่อแม่ก่อควนจะดีใจที่บ่อเปนหยังไปหลายก่วานี้. ขอให้ผู้เปนพ่อแม่จ่งอดทนเอาเดี้เพื่อสี่งที่ดีในคานาคดย่าให้เดกคิดเปนปมด้อยถ้าเอาใจใส่เบี่งแยงให้ความรักและความอบอุ่นสะหม่ำสะเหมีเดกก่อจะมีความสุกคืกัน สู้ฯเดี้ จะเปนกำลังใจให้
  จาก น้องน้อยเดี้
   
   

 4. katoon ເວົ້າວ່າ:

  ฝากขอบใจคูที่มาสอนโทนี้ให้แด่เดี้ ที่เฮดให้ได้มีโอกาดรับรู้ข้อมูนข่าวสานในสังคมสะไหมนี้ ถืงจะหน้อยแต่กายังดีก่วาที่จะบ่อมีโอกาดจะได้รับ 

 5. Phanomsinh ເວົ້າວ່າ:

  ຂໍຂອບໃຈຄົນບໍ່ມີຊື່
  ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ຄິດເຫັນດີໆ ແລະ ໃຫ້ກຳລັງໃຈ
  ຂໍໃຫ້ ຄົນບໍ່ມີຊື່ ຈົ່ງມີຄວາມສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວີດ  
  ຂໍໃຫ້ຜູ້ອ່ານທຸກຄົນ ກໍຈົ່ງມີຄວາມສຸກ ແລະ ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນຊີວີດ  ເຊັ່ນກັນ

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s