ห่วง หรือ หวง

Posted: ເດືອນທັນວາ 19, 2007 in marriage
" ห ว ง " คื อ ก า ร ทํ า ใ ห้ ตั ว คุ ณ เ อ ง มี ค ว าม สุ ข
" ห่ ว ง " คื อ ก า ร ทํ า ใ ห้ ค น ที่ คุณ รั ก มี ค วา ม สุ ข
" ห ว ง " คื อ ก า ร ผู ก มั ด ค น ที่ คุณ รั ก ไ ว้ ด้ว ย ก า ย
" ห่ ว ง " คือ ก า ร ผู ก มั ด ค น ที่ คุณ รั ก ไ ว้ ด้ ว ย ใ จ
" ห ว ง " คื อ ก า ร เ ห็ น แ ก่ ตั ว
" ห่ ว ง " คื อ ก า ร เ สี ย ส ล ะ
" ห ว ง " คื อ ก า ร ที่ คุ ณ ใ ห้ เ ข า ทํ า อ ะ ไ ร ใน ก ร อ บ ข อ งคุ ณ
" ห่ ว ง " คื อ ก า ร ที่ คุ ณ ใ ห้ เ ข า ทำ อ ะ ไ ร ใ น ก ร อ บ ข อ ง เข า
" ห ว ง " คื อ ป ร ะ โ ย ค คำ สั่ ง
" ห่ ว ง " คื อ ป ร ะ โ ย ค ข อ ร้ อ ง
" ห ว ง " คื อ คุ ณ รั ก เ ข า แ ล ะ ต้ อง ก า ร ใ ห้ เข า รั ก คุ ณ
" ห่ ว ง " คื อ คุ ณ รั ก เ ข า แ ต่ ไ ม่ต้ อ ง ก า ร ให้ เ ข า รั ก คุณ
" ห ว ง " คื อ สิ่ ง ที่ คุ ณ ทํ า แ ล้ ว เ กิ ด ค ว าม ทุ ก ข์ ใจ
" ห่ ว ง " คื อ สิ่ ง ที่ คุ ณ ทํ า แ ล้ ว เ กิ ด ค ว าม สุ ข ใ จ
" ห ว ง " คื อ ก า ร ทํ า สิ่ ง ที่ ไ ร้ ส า ร ะ เ พื่ อ ใ ห้ เ ข า ต้อ ง อ ยู่ กั บ คุ ณ
" ห่ ว ง " คื อ ก า ร ทํ า สิ่ ง มี ส า ร ะ ที่ ไ ม่ ต้อ ง ก า ร ใ ห้ เข า อ ยู่ กั บ คุ ณ
" ห ว ง " คื อ ก า ร อ อ ก ไ ป เ ต้ น แ ร้ ง เ ต้ น ก า
" ห่ ว ง " คื อ ก า ร อ ยู่ เ ฉ ย ๆ . . นั่ ง ม อ ง เ พีย ง เ งี ย บ ๆ
" ห ว ง " คื อ ก า ร บั ง คั บ ขู่ เ ข็ ญ โ ด ย เ ข า ไม่ เ ต็ ม ใ จ
" ห่ ว ง " คื อ ก า ร ป ล่ อ ย ใ ห้ เ ข า ไ ด้ ทำ ใ น สิ่ ง ที่ เ ข า พ อ ใ จ
" ห ว ง " คื อ ค ว า ม รั ก ที่ จ อ ม ป ล อ ม
" ห่ ว ง " คือ ค ว า ม รั ก แ ท้ จ ริ ง
และ…………………………………………………………
" ห ว ง " คื อ ก า ร ที่ คุ ณ ห ล อ ก ตั ว เ อ ง ว่ า เข า รั ก คุ ณ
" ห่ ว ง " คื อ ก า ร ที่ คุ ณ ห ล อ ก ตั ว เ อ ง ว่ า เ ข า ไ ม่ รั ก คุ ณ . . . .
Advertisements
ຄວາມເຫັນ
 1. Phanomsinh ເວົ້າວ່າ:

  ສະຫລຸບວ່າ ຢ່າຫວງ ແຕ່ ໃຫ້ແທນດ້ວຍຄຳວ່າ”ຫ່ວງ”

 2. katoon ເວົ້າວ່າ:

   
  แม่นแหละอ้าย หวงหลายกาบ่อดี มีแต่ผนเสยอีกต่างหาก
  แต่ถ้าได้รักกาต้องมี หวง และ ห่วง มานำกันเป็นทำมะดา
  55555555…….

ຕອບກັບ

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  ປ່ຽນ )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  ປ່ຽນ )

w

Connecting to %s